Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholms hyggeligste tennisklub

Privatlivspolitik for Ådalsparkens Tennisklub

22. maj 2018

 

Ådalsparkens Tennisklubs dataansvar

I Ådalsparkens Tennisklub behandler vi personoplysninger om dig og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til brug for dit medlemskab i klubben. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ådalsparkens tennisklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ådalsparkens Tennisklub

Adresse: Ådalsparkvej 29, st. th., 2970 Hørsholm

CVR: 39078619

Telefonnr.: 22300857

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Website: http://www.aadalsparkenstennisklub.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

 1. Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, kontingentbetaling,holddeltagelse,tennisresultater,andre hverv i relation til foreningen.

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 •                                Ingen
 • 2. Oplysninger om ledere og trænere:

-      Almindelige personoplysninger:

 • Navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, bankkontonummer, andre hverv i relation til foreningen

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer skal bruges ved bestilling af børneattest. CPR-nummer fremgår af attesterne. 
 • Her indhenter vi oplysninger fra
 • Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder
 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
 • Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
 • Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund
 • Lovlige grunde til behandling er særligt:
  • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
  • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
  • Behandling efter lovkrav
  • Behandling med samtykke
  • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
   • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
   • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
   • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
   • Administration af din relation til os

   • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
   • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
   • Opfyldelse af lovkrav
   • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
   • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder banebooking, udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister, nyhedsbreve m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre på hjemmeside
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund - SLTU - i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • Hvis du er medlem af bestyrelsen eller på anden måde har et særligt ansvar i klubben, vil dine kontaktoplysninger (navn, telefon og mail) blive offentliggjort på klubbens hjemmeside, i klubhuset samt i øvrig relevant kommunikation til medlemmerne.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi envurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

-      Administrator af bookingsystemet

-      Medlemssystemet

-      Politiet i forbindelse med børneattester

-      SLTU, Centralt ForeningsRegister (CFR) og kommunen

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemsoversigten på hjemmesiden viser personoplysninger: Navn. Telefon og mailadresse kan medlemmerne selv vælge at indtaste. Oversigten kan kun ses af medlemmer, som er logget ind på siden.

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Ulønnede ledere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt.
 • Lønnede trænere:
 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
 • Børneattestoplysninger opbevares så længe træneren fungerer i sit virke.
     • vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer,ledere og trænere til statestik og ligende, så længe de har historisk værdi

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

retten til at blive oplyst om behandlingen om dine data

retten til indsigt i egne personoplysninger

retten til berigtigelse

retten til sletning

retten til begrænsning af behandling

retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nyheder

 
 
 
Kære medlemmer.
 
 Husk at vande hvis banen er tør, fej hele banen helt ud til hegnet. Lines fejes før spil, og ikke efter. Husk at låse banen efter jer. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson. 
 
Træning. 
 Hvis du vil gå til træning kan man tilmelde sig her på siden, under træning
 
Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev vel overstået og vi kan byde velkommen til Ole Plesner som nyt medlem i bestyrelsen.
 
 
 60+ om onsdagen. 
Til dem som ikke har været med før, er her lidt info om hvad 60+ går ud på.
Der er aktiviteter for 60 +seniorer hver onsdag fra kl. 9.30-12.00 tilmelding er ikke nødvendig. Der er morgenmad fra kl. 9.30 og det koster 10 kr. til kagekassen, alle medlemmer er meget velkomne.
Kl. 10.00 går vi på banerne, hvor der vil være forskellige aktiviteter, afhængig af hvor mange der kommer. Aktiviteterne vil blive arrangeret således, at alle kan være med.

 

  

Se billeder fra klubmesterskaberne  Her

 

Se billeder fra All-Day-Long

 

 

Live tennis resultater

Tennis livescore resultater indenfor ATP, WTA m.m. 

 Se det hele her.
https://www.flashscore.dk/tennis/