Ådalsparkens Tennisklub

Hørsholms hyggeligste tennisklub

Vedtægter

 

Love for Ådalsparkens Tennisklub.
Navn og formål:

1.

Klubbens navn er Ådalsparkens Tennisklub. Hjemsted Hørsholm Kommune.

2.

Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse for tennisspillet og at arrangere aktiviteter for medlemmerne som for eks. Drop In, All Day Long, Tennis Camp, deltagelse i turneringer mod andre ligesindede klubber og lignende.

Medlemmer:

3. Klubben består af aktive og passive medlemmer.

4. Indmeldelse finder sted som årsmedlem og sker skriftligt til bestyrelsen. Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til unge under 25 år. Alle kan være medlemmer.

5. Udmeldelse, som skal ske skriftligt til bestyrelsen, kan kun ske til en 1. april.

Kontingent:

6. Kontingentet, fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et budget, som ligeledes godkendes af den ordinære generalforsamling.

7. Betaler et medlem ikke sit kontingent senest inden 1. april, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem af klubben, normalt dog først efter skriftligt at have givet vedkommende en frist af 8 dage til at berigtige kontingentbetaling. Optagelse på ny kan kun ske mod betaling af restancen.

Generalforsamling:

8. Generalforsamling har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Den årlige generalforsamling afholdes i marts.

9. Generalforsamlingen, der ledes af en på denne valgt dirigent, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

9.1 Valg af dirigent.

9.2 Formanden aflægger beretning.

9.3 Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

9.4 Budget samt fastlæggelse af kontingent.

9.5 Behandling af indkomne forslag.

9.6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.7 Valg af 2 suppleanter.

9.8 Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant.

9.9 Eventuelt.

Forslag, må for at kunne forlanges behandlet, være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Regnskabet med revisorernes påtegning tilsendes medlemmerne og Boligselskabet sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

10. På generalforsamlingen, træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer til vedtagelse af eller forandring i klubbens love.

11. Alle medlemmer har stemmeret, og stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Juniorer har ikke stemmeret i spørgsmål vedrørende klubbens økonomi.

12. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og den skal afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutter dette, eller 20 af klubbens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden.

13. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Senest 31. januar sender bestyrelsen regnskabet til de valgte revisorer, og disse gennemgår regnskabet og returnerer det med deres indstilling til bestyrelsen senest 20. februar.

Bestyrelsen:

14. Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 3 medlemmer. Kun seniormedlemmer kan vælges som medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege een eller flere repræsentanter for juniores til at deltage i bestyrelsens arbejde. På generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Disse vælges efter kriterierne: 1) Antal år i bestyrelsen efter indvalg. 2) Stemmeantal ved indvalg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær, og den bestemmer selv sin forretningsorden og kan i fornødent omfang antage lønnet medhjælp. Ved afstemning i bestyrelsen er i tilfælde af stemmelighed formandens stemme afgørende. I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer i årets løb, suppleres med de på generalforsamlingen valgte suppleanter.

15. Klubben tegnes af formand eller næstformand i forbindelse med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden alene og/eller klubbens kasserer alene er dog berettiget til at disponere over klubbens bank- og girokonti som led i den daglige drift. I tilfælde af salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog en generalforsamlings samtykke.

16. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne.

Ordens/spillereglement:

17. Bestyrelsen udfærdiger et spille- og ordensreglement, der opslås på klubbens opslagstavle. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Dog har vedkommende ret til at fordre sagen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, evt. ekstraordinære generalforsamling. Sagens forelæggelse må ske gennem et stemmeberettiget medlem.

Klubbens opløsning:

18. Bestemmelse om klubbens opløsning eller forandring af dens formål eller dens navn kan kun optages på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling. Vedtagelse kræver at halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og at 2/3 af de fremmødte stemmer støtter forslaget. Møder ikke minimum halvdelen af de stemmeberettigede op, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslag da kan vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

19. Den generalforsamling, der træffer endelig beslutning om klubben opløsning, kan enten selv eller gennem en dertil udpeget komité træffe beslutning om afvikling af klubbens aktiver og forpligtelser. Et eventuel overskud vil gå til almennyttige formål. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 1971. Med ændringer: 27.3.74., ex.ord. 8.5.74., 15.3.82., 14.3.84., 18.3.87., 9.3.88., ord. 12.4.88., 20.3.89., 3.3.03.,ex.ord 31.3.03.,1.3.04.

 

 

Nyheder

 
 
 
Kære medlemmer.
 
 Husk at vande hvis banen er tør, fej hele banen helt ud til hegnet. Lines fejes før spil, og ikke efter. Husk at låse banen efter jer. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson. 
 
Træning. 
 Hvis du vil gå til træning kan man tilmelde sig her på siden, under træning
 
Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev vel overstået og vi kan byde velkommen til Ole Plesner som nyt medlem i bestyrelsen.
 
 
 60+ om onsdagen. 
Til dem som ikke har været med før, er her lidt info om hvad 60+ går ud på.
Der er aktiviteter for 60 +seniorer hver onsdag fra kl. 9.30-12.00 tilmelding er ikke nødvendig. Der er morgenmad fra kl. 9.30 og det koster 10 kr. til kagekassen, alle medlemmer er meget velkomne.
Kl. 10.00 går vi på banerne, hvor der vil være forskellige aktiviteter, afhængig af hvor mange der kommer. Aktiviteterne vil blive arrangeret således, at alle kan være med.

 

  

Se billeder fra klubmesterskaberne  Her

 

Se billeder fra All-Day-Long

 

 

Live tennis resultater

Tennis livescore resultater indenfor ATP, WTA m.m. 

 Se det hele her.
https://www.flashscore.dk/tennis/